Polityka prywatności

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych.


Administratorem danych osobowych jest: Marek Zdrodowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marek Zdrodowski w Poznaniu (60-514) przy ul. Szamarzewskiego 17/15

Dane kontaktowe administratora danych osobowych: telefon: 694112118, e-mail: kancelaria@zdrodowski.com.pl, adres ul. Szamarzewskiego 17/15, 60-514 Poznań.


Dane przekazane kancelarii mogą być przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia pomocy prawnej lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w prawnie uzasadnionym interesie administratora takim jak potrzeba udzielenia odpowiedzi na zapytanie i utrzymanie kontaktu (art 6 ust. 1 lit. f RODO).


Podanie danych osobowych w celach związanych z uzyskania odpowiedzi na zapytania jest dobrowolne. Jednakże bez podania danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi czy też utrzymanie kontaktu.
Podanie danych osobowych w związku zawarciem umowy świadczenia pomocy prawnej lub podjęcia działań przez administratora na żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy świadczenia usług prawnych. Bez pod podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy czy też wykonanie ewentualnie innych czynności poprzedzających zawarcie umowy świadczenia usług prawnych.


Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Dane osobowe nie będą profilowane, przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Osobie której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W celu skorzystania wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z administratorem danych.