Usługi


Postępowanie cywilne:
reprezentacja w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich instancji, e-sąd (EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)
Prawo cywilne:
sprawy o zapłatę, o zasiedzenie, o ustalenie własności, o ochronę dóbr osobistych, o odszkodowanie, o naruszenie posiadania,o zniesienie współwłasnpości, o ubezwłasnowolnienie.
Prawo rodzinne:
rozwód, separacja, alimenty, podwyższenie i obniżenie alimentów, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły, egzekucja alimentów, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy majątkowe małżonków.
Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych:
zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, rejestracja zmian w KRS, przekształcenia, łączenie i likwidacja spółek, obsługa prawna związana z bieżącą działalnością, analiza i opinia prawna dla podmiotów gospodarczych, sporządzanie pism sądowych i innych, przygotowanie i opiniowanie umów, statutów,regulaminów, opracowanie opinii oraz informacji w zakresie stosowania prawa,windykacja.
Prawo pracy:
sprawy o zapłatę wynagrodzenia. o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, przygotowanie umów o pracę,umów o zakazie konkurencji,regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, etc., sprawy o odszkodowania za wypadki przy pracy.
Prawo spadkowe:
dochodzenie zachowku, stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy,przyjęcie lub odrzucenie spadku, dział spadku.
Prawo nieruchomości:
sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości,sprawy zniesienia wspówłsności, ustanowienia odrębnej własności lokalu,przywrócenia naruszonego posiadania, hipoteki, postępowania wieczystoksięgowe, powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zakładanie księgi wieczystej.
Prawo upadłościowe i naprawcze
przygotowanie wniosków o upadłość, reprezentowania wierzyciela, zgłoszenia wierzytelności.
Inne

Tajemnica zawodowa

Informacje powierzone kancelarii w związku z prowadzonymi sprawami i udzielonymi poradami prawnymi chronione są tajemnicą zawodową

Formy współpracy

  • Reprezentacja przed sądami

    Reprezentacja na każdym etapie postępowania sadowego

  • Porady prawne lub jednorazowe zlecenia

    Jednostkowa porada prawna lub jednorazowe zlecenie

  • Stała obsługa prawna

    Obejmuje stałe kompleksowe doradztwo prawne Klienta i zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy usługi na rzecz

firm

1.

Klientów indywidualnych

2.

Fundacji, Stowarzyszeń

3.